Tietosuojaseloste

Tämä on Maataloustoimittajat r.y. henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.7.2020. Viimeisin muutos 22.1.2024.  

1. Rekisterinpitäjä

MTK / c/o Maataloustoimittajat                                           
Simonkatu 6
00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisteristä vastaa yhdistyksen puheenjohtaja.

Puheenjohtaja: Anna Kujala, maataloustoimittajat@gmail.com, 040 5205436

3. Rekisterin nimi

Maataloustoimittajien yhdistyksen jäsenrekisteri. Rekisteriä hallitaan osoitteessa: https://edge.flomembers.com/maataloustoimittajat/

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– rekisterinpitäjän oikeutettu etuna on jäsenyys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin ja jäsenyyden ylläpito.  Yrityksillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus ostaa käyttöönsä Maataloustoimittajat ry:n jäsenrekisterin yhteystietoja. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.   

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, valokuva, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot, muut jäsensuhteeseen ja tilattuihin palveluihin (esim. yhdistyksen järjestämät koulutukset) liittyvät tiedot. Jäsentiedot poistetaan jäsenyyden loputtua.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, jäsentapaamisista ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on määritelty jäsenistön kanssa. Yrityksillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus ostaa käyttöönsä Maataloustoimittajat ry:n jäsenrekisterin yhteystietoja. Lisätietoa asiasta: https://maataloustoimittajat.fi/yhdistys/kutsujen-ja-tiedotteiden-valittaminen/ Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kannattajajäsenet