Säännöt

Maataloustoimittajat ry:n säännöt

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1§ Yhdistyksen nimi on Maataloustoimittajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on MATO.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia maatalous-, metsä-, puutarha- ja elintarvikealan toimittajien ja tiedottajien yhdyssiteenä, edistää heidän ammatillista kehitystään ja hoitaa yhteyksiä kotimaisiin ja vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu-, tiedotus-, retkeily- sekä kurssitilaisuuksia.

YHDISTYKSEN JÄSENET

3§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisesta anomuksesta maatalous-, metsä-, puutarha- ja elintarvikealan ammattilehtien toimittajat, sanoma- ja aikakauslehtien, uutistoimistojen, sähköisen median ja freelance-toimittajat sekä em. alojen viestintätehtävissä toimivat henkilöt.

Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä.
Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan hallituksen esityksestä valita henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi tai muuten erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoituksen ja periaatteiden mukaisessa työssä.

4§ Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu suorittamaan syyskokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut. Kunniajäseniltä jäsenmaksua ei peritä.

Jäsen tekee eroamisilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokoukselle. Jäsen, joka on esiintynyt tai toiminut yhdistystä alentavalla tai haittaavalla tavalla, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa kahtena vuotena peräkkäin, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

YHDISTYKSEN ASIAINHOITO

5§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukainen hallitus, joka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja kahdeksan varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Sekä hallituksen varsinaisista että varajäsenistä eroaa vuosittain neljä aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan ja enintään kolmeksi (3) vuodeksi peräkkäin. Hallituksen jäsenet voidaan valita tehtäviinsä korkeintaan neljäksi vuodeksi peräkkäin. Yhdistyksen puheenjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi vielä kahdeksi vuodeksi puheenjohtajuuskautensa jälkeen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja päättää sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden mahdollisten toimihenkilöiden valitsemisesta.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen erikseen määräämän henkilön kanssa.

6§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhdistyksen asiat sitä vaativat tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen viiden jäsenen läsnäollessa tai jos päätös on yksimielinen neljän jäsenen läsnäollessa. Muuten asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

7§ Tarpeen vaatiessa yhdistys voi asettaa muitakin virkailijoita kuin edellä mainitut.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

8§ Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, jos vähintään kymmenen (10) jäsentä tai yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle kolmenkymmenen (30) päivän sisällä vaatimuksen jättämisestä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan etäosallistua tietoliikenneyhteyden avulla reaaliaikaisesti hallituksen niin päättäessä.

Kokouksissa johtaa puhetta yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kevät- ja syyskokouksissa puhetta johtaa kokouksen valitsema henkilö. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei joku vaadi niitä toimitettavaksi suljetuin lipuin. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle sähköpostilla, kirjeitse tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta jäsenen on tehtävä hallitukselle kirjallinen aloite helmikuun loppuun (kevätkokous) tai syyskuun loppuun (syyskokous) mennessä.

9§ Kevätkokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna huhtikuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen toimihenkilöt.
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4) Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilin-/toiminnantarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
5) Käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen toimihenkilöt.
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4) Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, liittymis- ja jäsenmaksut sekä palkkiot.
5) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
6) Valitaan kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja yksi varatilin-/toiminnantarkastaja.
7) Käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

YHDISTYKSEN TALOUS

10§ Yhdistyksen tulot on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.
Yhdistyksellä on kansainvälistä yhteistyötä varten IFAJ-2001 rahasto, jota valvoo hallitus syyskokouksen linjausten mukaan ja jonka asioita hoitaa hallituksen valitsema asiainhoitaja.

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilit on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

11§ Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

12§ Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Sääntömuutosta koskeva ehdotus on pantava pöydälle aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävään seuraavaan kokoukseen. Muutoksen hyväksymiseen tarvitaan kahden-kolmasosan (2/3) enemmistö kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.

13§ Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan ratkaista kahdessa kokouksessa, joista toinen on syyskokous. Ehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyksi, jos kolme-neljäsosaa ( ¾) läsnäolevista sitä kannattaa. Jos yhdistys päättää purkautua tai sen toiminta muusta syystä loppuu, luovutetaan sen varat samaa tarkoitusta palvelevalle tai perustettavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle viimeisen syyskokouksen päättämällä tavalla.

14§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kannattajajäsenet